share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

Nami chiếc bánh tình yêu hóa vàng khi thu đến


ADVERTISEMENT

Rồi cái nắng ấm mùa hè cũng dần tắt nhường chỗ cho cái lạnh hanh khô được thu gọi về. Dưới cái ráng chiều vàng, lá phong đỏ rực một góc đảo. Mùa thu ở Nami là mùa dễ yêu!


ADVERTISEMENT